noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Om IT Drift Större

Information om IT Drift - Större - myndigheter med fler än 400 anställda

Ramavtal med Kammarkollegiet

Tieto har ingått avtal med Kammarkollegiet avseende upphandling av Ramavtal för IT-drift – Större som vänder sig till myndigheter med fler än 400 anställda.

Tieto fick högst poäng av 8 leverantörer som klarade kvalificeringskraven och blev efter förhandling utsedd till ramavtalsleverantör.

Tietos tjänstebilagor för respektive tjänsteområde återfinns på denna webbsida. Vi har valt att översiktligt beskriva faserna för införandet, drift och avveckling i samtliga tjänstebeskrivningar.

Införandet omfattar konsulttjänster med huvudsyfte att förbereda inför driftsfasen. Vanligen genomförs införandet som ett projekt som drivs av Tieto i samarbete med myndigheten. Begreppen ”transition” och ”transformation” ingår i begreppet införandet. Införandet kan också betyda att parterna under driftsfasen genomför avtalade förändringar, t ex genom att byta teknisk miljö. I avvecklingsfasen genomförs åtgärder för att avveckla Tietos tjänsteåtagande och för att stödja en ny leverantörs eller myndighets övertagande. Avvecklingsfasen löper ofta parallellt med driftsfasen, där den som övertar ansvaret vanligen leder arbetet.

Underleverantörer

PDF med underleverantörer för ramavtal IT drift större

Ramavtalets giltighetstid

Ramavtalet är giltigt från 2017-11-14 till och med 2020-11-13. Ramavtalet kan förlängas på initiativ av Statens Inköpscentral - Kammarkollegiet i upp till 48 månader, det vill säga maximalt till och med 2024-11-13.

Förnyad konkurrensutsättning

För detta ramavtal gäller förnyad konkurrensutsättning. Den sker genom att avropande myndighet skickar en skriftlig avropsförfrågan samtidigt till samtliga leverantörer inom ramavtalet. Det är respektive myndighet som avgör leveransavtalets längd och vilka krav som ska ställas utifrån förutsättningarna vid avropet.

Avropsberättigade

Avropsberättigade är statliga myndigheter under regeringen som ska avropa från detta statliga ramavtal. Kommuner och landsting samt andra organisationer som anmält sitt intresse är berättigade att avropa från ramavtalet. Mer information om avropsberättigade finns på Kammarkollegiets sida www.avropa.se

Relation till andra ramavtal

Ramavtalet inom IT-drift omfattar bl a produkter och tjänster som även finns i närliggande ramavtal för Informationsförsörjning där Tieto är ramavtalsleverantör.

Tjänsterna

Tjänsterna delas in i tjänsteområdena bastjänster, tilläggstjänster och stödtjänster.

  • Bastjänster och tilläggstjänster presenteras enligt en flerskiktsmodell, där tjänster på en högre nivå (applikationslager) vanligen beror av tjänster på lägre nivå (infrastrukturlager). 
  • Stödtjänster kännetecknas av att de utgör ett stöd för bastjänster och tilläggstjänster.
  • Tilläggstjänster och stödtjänster går inte att avropa annat än i kombination med minst en bastjänst.
  • Tjänsteområden som innehåller bastjänster är markerat med blått i bilden, tilläggstjänster med grått, och stödtjänster med vitt.
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn