noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Innovasjon med innbyggeren i fokus

Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund og Tieto tester ut digital samtykkeløsning.

19 juni 2019

Helseinnovasjonssenteret og Tieto har testet og videreutviklet en digital samtykkesløsning for informasjonsdeling og samtykke.

Helseinnovasjonssenteret jobber for en mer bærekraftig organisering av helsetjenestetilbudet i Norge. Senteret er en arena for samhandling. I sitt innovasjonsarbeid er innbyggeren en sentral aktør – og ønsket om økt involvering i det digitale samfunnet med inkludering av alle brukertyper er en av utfordringene som senteret tar tak i. Tieto har en tid arbeidet med å ta frem en dynamisk samtykkesløsning for å koble sammen flere aktører med innbyggeren i fokus.

Når partene inngikk en samarbeidsavtale om innovasjonsprosjekt var det derfor naturlig for partene å se på mulighetene dette området kunne gi, og prosjektet «iAgree» ble startet.

Første runde av prosjektet er nå gjennomført der ansatte i kommunen har testet og bidratt til verifisering av tjenesten og videreutvikling av innhold i løsningen. Prosjektet har fokusert på brukervennlighet, forenkling og inkludering.

«Løsningen vil kunne bidra til økt forsknings-, utviklings-, og innovasjonsaktivitet gjennom å legge til rette for og forenkle kommunikasjonen mellom aktørene. iAgree åpner for ny innovasjon i kommunen» sier Bjarte Bye Løfaldli, leder for FoUI.

«Vi ser i iAgree at en samtykkestjeneste som gir tjenestemottaker og tjenesteyter fullstendig oversikt og et dynamisk forhold til informasjonsdeling og samtykke bidrar til å gjøre det mulig med en digitalisering der brukeren involveres hele veien» Maria Kumle i Tieto.

«Når vi digitaliserer tidligere manuelle prosesser er det viktig at vi utvikler løsninger som fungerer for brukere med ulikt funksjonsnivå og med ulik grad av teknisk kompetanse, samt at løsningene kan benyttes til ulike formål. iAgree svarer til økt brukervennlighet, GDPR, vil være ressursbesparende og kan benyttes i alle sammenhenger det skal innhentes samtykke eller sendes ut nødvendig informasjon», prosjektleder Fride Bae.

I testgruppen deltok også rådmannen i Kristiansund kommune. «Løsningen oppleves enkel og informativ. Responsen er god og man føler seg trygg når den bygger på innlogging man er kjent med fra blant annet altinn og skatteetaten», sier rådmannen.

Partene har som intensjon å jobbe videre sammen.

Tieto Dynamic Consent – samtykkesløsningen fra Tieto, som utgjør den tekniske løsningen i prosjektet, er nå tilgjengelig i det norske markedet.

Tieto Dynamic Consent håndterer samtykkeprosessen på en mer effektiv og smart måte. For bestiller og bruker. Varsel om forespørsel sendes til innbyggeren på SMS eller e-post. Innbyggeren logger inn i samtykke applikasjonen med en sikker tofaktor-autentisering. Innbyggeren har til enhver tid oversikt over etterspørsler og gitte samtykker, og kan når som helst trekke tilbake eller endre et gitt samtykke. Bestiller kan sende forespørsel til individer eller grupper etter behov. Hvis det mangler svar er det mulig å sende påminnelser. Bestiller kan også sende informasjon, inklusive brev som det er ønske om å få lesebekreftelse på.

Ved at samtykke håndteres digitalt, kan samtykket også oppdateres dersom vilkårene skulle endre seg over tid. Dette gir brukeren og bestiller kontroll og oversikt over sine samtykker som tidligere ikke var mulig. Løsningen deler ikke noen personinformasjon, og lagrer kun forespørsel og samtykker, ikke persondata. Med hjelp av blockchain teknologi sikres sporbarhet i et distribuert nettverk uten behov av mellommann.


18.september inviterer vi til kostnadsfritt frokost i Trondheim, hvor du blant annet, kan lære mer om dette prosjektet. Helseinnovasjonssenteret er et kompetansesenter for helseinnovasjon, velferdsteknologi, forskning og samhandling. Senteret ble etablert i 2017 med mål om å imøtegå fremtidens utfordringer i helsetjenesten. Senteret fokuserer på  borgernes reelle behov innenfor satsningsområdene: Samhandling, helse- og velferdsteknologi, helsenæring og folkehelse. Forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) er grunnlaget for all aktivitet ved senteret, som igangsetter, fasiliteter og gjennomfører innovasjons- og forskningsprosjekt for å utforske nye muligheter og utvikle ny kunnskap og nye tjenester.   Les mer her

Kontaktperson Helseinnovasjonssenteret:

Bjarte Bye Løfaldli, Bjarte.Bye.Lofaldli@kristiansund.kommune.no

Kontaktperson Tieto:

Unni Kvisvik, Unni.Kvisvik@tieto.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn