noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Ramavtal med Kammarkollegiet

Ramavtal med Kammarkollegiet

Tieto har ingått avtal med Kammarkollegiet avseende upphandling av Ramavtal för Programvaror och tjänster – Vård Skola Omsorg.

Ramavtalet omfattar programvara, publik molntjänst, privat molntjänst och konsulttjänster som primärt används inom sjukvård, tandvård, hälsovård, kommunal omsorg, förskola, grundskola, gymnasium, högskola och universitet. Exempelvis avseende e-identifiering och e-underskrift, elevstöd, friskvård, identitets- och åtkomsthantering för vård och omsorg, kliniska beslutsstöd, kontaktytor mot vårdtagare, loggning i IT-baserade vårdsystem, patientenkäter, patienthantering, pedagogiska verktyg och lärplattformar (LMS), portaler för vårdtagare, ruttplanering, schemaläggning, skolportaler, vårdinformationssystem och ärendehantering för socialtjänsten.

De konsulttjänster som omfattas är sådana kompetenser som bemannar IT och IT-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Ramavtalet omfattar inga licenstjänster.

Kontaktperson

Katja Koskiniemi, telefon: 070-398 71 11, e-post: katja.koskiniemi@tieto.com

Ramavtalets giltighetstid

Ramavtalet är giltigt från 2019-01-01 till och med slutdatum 2021-01-01. Förlängning kan uppgå till högst 24 månader.

Förnyad konkurrensutsättning

För detta ramavtal gäller förnyad konkurrensutsättning. Den sker genom att avropande myndighet skickar en skriftlig avropsförfrågan samtidigt till samtliga leverantörer inom ramavtalet. Det är respektive myndighet som avgör leveransavtalets längd och vilka krav som ska ställas utifrån förutsättningarna vid avropet.

Avropsberättigade

Avropsberättigade är statliga myndigheter under regeringen som ska avropa från detta statliga ramavtal. Kommuner och landsting samt andra organisationer som anmält sitt intresse är berättigade att avropa från ramavtalet. Mer information om avropsberättigade finns på Kammarkollegiets sida www.avropa.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn