noun_Email_707352 Breadcrumb arrow noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Digitalisering av Sveaskogs skogsvårdsflöde

Mikael Zachrisson

Senior Business Consultant, Forest Consulting

Skogsvårdsportalen är en kartbaserad webbapplikation som har digitaliserat Sveaskogs planering och uppföljning av skogsvårdstjänster. Portalen har skapat kontroll över hela kedjan av skogsvårdstjänster, till exempel hyggesrensning, markberedning, sådd, plantering och röjning.

Utmaning

Sveaskog genomför årligen markberedning, plantering, röjning och inventering på mer än 15 000 platser med en genomsnittlig storlek på 7 hektar. Skogsvårdsarbetet sysselsätter ett stort antal personer varje år, både i form av externa entreprenörer, plant- och fröproducenten Svenska Skogsplantor och intern personal.

Tidigare innefattade planeringen av skogsvårdsarbetet och kommunikationen med entreprenörer stora mängder pappersdokument och manuellt arbete. För att få enklare hantering och bättre kontroll över skogsvårdsflödet behövdes ett nytt webbaserat och användarvänligt systemstöd som knyter ihop Sveaskog med dess entreprenörer. Systemet skulle ersätta det manuella, pappersbaserade arbetsflödet.

Det övergripande syftet med projektet var således att digitalisera arbetsflödet vilket skulle innebära en stor tidsbesparing för både egen personal och för entreprenörer och betydligt bättre ordning och reda.

Lösning

En central del av lösningen handlade initialt om att utarbeta och förankra ett nytt förslag på ett gemensamt arbetssätt för skogsvård med standardiserade underlag och slutrapporter. Därefter fastställdes arkitektur och design.Under utvecklingsfasen byggdes grunden och de nödvändigaste funktionerna för Skogsvårdsportalen i en pilotversion som testades av intern personal och ett urval av leverantörer inom två geografiska områden - Jönköping och Västerbotten.

- Skogsvårdsportalen är en kartbaserad webbapplikation som ska fungera väl även för användare i fält med dålig täckning. Portalen är designad med responsiv teknik för att fungera på olika typer av enheter med fokus på surfplattor och PC, berättar Bo Persson, IT-arkitekt på Tieto.

Efter pilotfasen sammanställdes erfarenheter och förslag på modifieringar som sedan sjösattes i ett komplett driftsatt system som rullades ut i hela Sveaskog under december 2013 inför planeringssäsongen 2014. Det driftsatta systemet innehåller även integration mot ForestLink för markberedning och maskinell sådd.

Under 2014/2015 har Skogsvårdsportalen vidareutvecklats, exempelvis med funktionalitet för att koppla på Svenska Skogsplantor samt automatisk ajourhållning av Sveaskogs geografiska informationssystem (GISS). Något som innebär både en markant tidsvinst och bättre kvalitet på data.

Resultat

Skogsvårdsportalen har blivit knutpunkten för planering och utförande av hyggesrensning, markberedning, sådd, plantering, återväxtkontroll, föryngringsinventering och röjning. I portalen gör Sveaskogs personal sin operativa planering av skogsvårdsåtgärder som kommer från GISS, arbetsordrar skapas automatiskt och sedan överlämnas objekt till entreprenörer för utförande.

Entreprenörer ser sina objekt i portalen, planerar sitt arbete, utför åtgärder och slutrapporterar i portalen. Slutrapporter kan med fördel upprättas direkt i fält via moderna surfplattor. För markberedning integrerar systemet fullt ut med ForestLink så att en arbetsorder kan tillgängliggöras direkt i skogsmaskinerna och underlag för slutrapporter återrapporteras till Skogsvårdsportalen.

- Den stora fördelen är att vi kommer ifrån allt pappersarbete vilket sparar tid och pengar. Vi får också en automatisering av vissa arbetsmoment, till exempel framtagande av arbetsordrar och en stor del av ajourhållningen i GISS, som vi tidigare fick göra manuellt, säger Stefan Mattsson som är skogsskötselexpert vid Stab Skog och Miljö och initiativtagare till projektet.

Före och efter Skogsvårdsportalen. Pappersarbetet har minskat avsevärt.
Före och efter Skogsvårdsportalen. Pappersarbetet har minskat avsevärt.

Det är inte bara Sveaskog som är nöjda med lösningen. Skogsvårdsportalen fick nyligen en mycket smickrande utmärkelse av den världsledande GIS-leverantören Esri. Skogsvårdsportalen vann Esris SAG Award för årets bästa lösning inom skogsindustrin.

- Kul med den fina utmärkelsen. Vi har haft ett bra samarbete från början och som IT-arkitekt är jag extra tillfreds med att vi har lyckats integrera kartfunktionalitet med verksamhetsdata på ett väldigt användarvänligt sätt, avslutar Bo Persson.

 

Stefan Mattson från Sveaskog

"Den stora fördelen är att vi kommer ifrån allt pappersarbete vilket sparar tid och pengar."
Stefan Mattsson, Sveaskog

 

Sveaskog

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken. Kärnverksamheten är att sälja timmer och massaved samt biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn