noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Tieto jde cestou inovací, machine learning pomáhá zákazníkům předcházet problémům

10 prosince 2019

Cílem služby Tieto Predictive Analytics je předcházet výpadku kritických byznys procesů a aplikací firem na základě nepřetržité automatizované analýzy dat s využitím strojového učení.

„V provozních datech aplikace můžeme najít náznaky toho, že se schyluje k potížím, dříve než k nim reálně dojde. Díky těmto analýzám pak máme možnost zamezit výpadkům kritických elektronických aplikací společností, pro které je jejich kontinuální běh zásadní. Příkladem mohou být třeba aplikace v bankách, nemocnicích nebo výrobních podnicích,“ uvádí Petr Lukasík, šéf firmy Tieto Czech.

Tohoto řešení využívá jedna z největších švédských pojišťoven Folksam. Pracuje s aplikacemi, které uživatel potřebuje mít neustále dostupné – až už se jedná o digitální služby pro zákazníky, či interní aplikace pro zajištění klíčových procesů, kupříkladu zpracování pojistných událostí. Odborníci ze společnosti Tieto Czech pro zákazníka zajišťují prediktivní analýzy na úrovni aplikací i byznysových procesů.

Na aplikační rovině tým Tieto pracuje s daty, jako je například počet uživatelů využívající aplikaci, počty přihlášení k ní, odezvy aplikací nebo chyby v nich. Na byznysové úrovni pak sbírá data o tom, jak probíhají samotné procesy. Příkladem může být zmíněné zpracování pojistné události – tedy jaké konkrétní akce se dějí, jak dlouho trvají a jak kvalitně jsou vykonané. „Všechna tato data, která jsme schopni zákazníkovi dodat, zvyšují jeho schopnost učinit rozhodnutí opřené o relevantní informace a adekvátněji tak reagovat na vzniklé situace. Data také umožňují rychleji odhalit incidenty – dokonce ještě dříve, než koncový uživatel vytvoří požadavek na service desku firmy,“ popisuje Petr Lukasík.

Tyto chytré analýzy jsou realizovány automatizovaně pomocí machine learningu a jsou pro zákazníky viditelné on-line v reálném čase. Obsahují přehledné vizualizace sesbíraných dat a jejich analytiku. Chytrý monitoring zvyšuje dostupnost aplikací a nabízí zákazníkovi také vhled do výkonnosti firmy.

Tieto Is Taking the Path of Innovation; Machine Learning Helps Customers Prevent Problems

The aim of Tieto Predictive Analytics service, also known as smart monitoring, is to prevent the outage of companies’ critical applications based on the constant automated data analysis with the usage of machine learning.

“In the operation data of the application, we can find indications of upcoming troubles before they happen. Thanks to these analyses we are able to prevent the outages of business critical applications. As an example we can mention applications of banks, hospitals, or manufacturing companies,” says Petr Lukasík, the CEO of Tieto Czech.

Our smart monitoring service is also used by Folksam, one of the biggest Swedish insurance companies.  Folksam works with applications which need to be available for users all the time – be it digital services for customers or internal applications managing the key business processes (handling the insurance events etc.). Experts from Tieto Czech provide the customer with predictive monitoring at the level of applications and business processes.

“At the application level, we work with specific data such as the number of users using the application, number of logins into the application, application response time or errors in the application. At the business processes level, we collect data to see how well the processes are running. To illustrate it, we can look at processing of insurance events – we analyze what specific actions are happening, how long they last and how well they are carried out. With all the data we are able to provide to the customer they increase their ability to take more data-driven decisions and react more adequately, and also discover incidents in a faster way – even before the end users create their tickets to the Service Desk,” describes Petr Lukasík.

These smart analyses are automated using machine learning and are visible online for customers in real-time. They contain clearly arranged visualizations of the collected data and their analytics. Smart monitoring offers the customer an insight into the company performance and also increases the availability of the applications.   

Sdílet na Facebook Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedInu